Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, które wprowadza w życie lepszą ochronę Państwa danych osobowych w Unii Europejskiej.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy , iż:


W sprawach dotyczących pytań i problemów a także informacji o przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez jest MEFA Sp. z o.o. prosimy o kontakt na maila rodo@mefa.com.pl lub pisemnie na adres Błonie, ul. ul. Grodziska 15.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEFA Sp. z o.o. adres: 05-870 Błonie,
ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie


1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

 • realizacji umowy lub usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

 

 •  ponadto może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów MEFA Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:
   
 • związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług związanych z monitorowaniem i kontrolą jakości świadczonych przez MEFA Sp. z o.o. usług,
   
 • w przypadkach związanych z prowadzeniem postępowań spornych
   
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 

 • podmioty uczestniczące w realizacji umowy lub usługi
   
 • organizacje władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.


3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 

 • przez okres 6 lat (5 pełnych lat dla US + 1 rok ) lub przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa
   
 • dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym  mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową
   
 • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
   
 • przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 

4. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
spowodować odmową zawarcia umowy