Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, które wprowadza w życie lepszą ochronę Państwa danych osobowych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy , iż:

W sprawach dotyczących pytań i problemów a także informacji o przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez jest MEFA Sp. z o.o. prosimy o kontakt na maila rodo@mefa.com.pl lub pisemnie na adres Błonie, ul. ul. Grodziska 15. hendrerit.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEFA Sp. z o.o. adres: 05-870 Błonie, ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji umowy lub usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ponadto może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów MEFA Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach: związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług związanych z monitorowaniem i kontrolą jakości świadczonych przez MEFA Sp. z o.o. usług, w przypadkach związanych z prowadzeniem postępowań spornych w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uczestniczące w realizacji umowy lub usługi organizacje władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres 6 lat (5 pełnych lat dla US + 1 rok ) lub przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

4. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może spowodować odmową zawarcia umowy